top of page

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Aftalegrundlag

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, sker alle leverancer fra Fleksi A/S på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

2.Tilbud

Alle tilbud afgivet af Fleksi A/S, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem senest 2 uger fra tilbuddets dato.

 

3. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Fleksi A/S som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 

4. Levering

Leveringstiden er fastsat af Fleksi A/S efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Fleksi A/S er i en situation som angivet i pkt. 11 (force majeure) eller skyldes forhold udenfor Fleksi A/S’ kontrol, herunder forhold hos dennes underleverandører af råvarer eller værktøj, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 3 måneder.

Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Køberen har således ikke ret til ved forsinkelse eller mangler ved en delleverance at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige delleverancer.

Leveringsstedet er Fleksi A/S Ab Fabrik (Ex Works).

 

5. Returvarer

Returvarer modtages kun efter forudgående mundtlig/skriftlig aftale med Fleksi A/S og mod købers betaling af returfragten. Fragtrisikoen bæres af køber. Ved aftale om returnering aftales, i hvilket omfang købesummen tilbagebetales til køber.

 

6. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske senest den dato, som fakturaen angiver som forfaldsdato.

Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er Fleksi A/S berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato til betaling sker med den morarente, som den til enhver tid gældende rentelov foreskriver.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod Fleksi A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Fleksi A/S eller fastslået ved bindende retsafgørelse, og køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen med henvisning til sådanne krav mod Fleksi A/S.

 

7. Ejendomsforbehold

Fleksi A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne renter og omkostninger er betalt til Fleksi A/S.

Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 

8. Prøver og Værktøj

Prøver: Har køberen forinden levering modtaget en prøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køberen denne prøve uden forbehold, er køberen afskåret fra, når leveringen finder sted, at reklamere over mangler ved det leverede, såfremt det leverede har samme standard som den godkendte prøve.

Værktøj m.v.: Værktøjer m.v., som køber vederlagsfrit stiller til rådighed for Fleksi A/S til fremstilling af varen, leveres retur til køber i brugt stand sammen med varen ved levering. Værktøjer m.v., som Fleksi A/S selv anskaffer, tilhører Fleksi A/S og køber modtager ikke kompensation for dennes eventuelle afholdelse af anskaffelses- eller tilvirkningsomkostninger til sådanne værktøjer.

 

9. Patent, designret, ophavsret m.v.

Såfremt køber udleverer tegninger, modeller eller andre materialer og anvisninger til brug for Fleksi A/S` fremstilling af det af køber bestilte produkt, påtager køber sig ethvert ansvar herved for krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder tredjemands patent, designret, ophavsret eller lignende. Køberen er forpligtet til holde Fleksi A/S skadesløs i enhver henseende ved en sådan krænkelse eller påstået krænkelse af tredjemands rettigheder.

Tegninger m.v., som er udarbejdet af Fleksi A/S, tilhører Fleksi A/S uanset eventuel udlevering til køber. Køber er ikke berettiget til at kopiere, videregive eller kommercielt udnytte sådanne tegninger m.v. uden forudgående skriftlig accept fra Fleksi A/S.

 

10. Reklamationsfrist

Mangler: Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber senest 8 dage efter levering give Fleksi A/S skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Efter udløbet af denne reklamationsfrist, kan køber ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Fleksi A/S. Ved mangler er Fleksi A/S berettiget til efter eget at foretage afhjælpning eller omlevering.

Forsinkelse: Hvis køber vil påberåbe sig forsinkelse, skal dette ske senest ved levering i form af afvisning af varen. Gennemføres leveringen, da anses køber for at have godkendt leveringstidspunktet som rettidigt.

 

11. Ansvarsbegrænsning og -frihed (force majeure)

Fleksi A/S hæfter ikke for købers driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Fleksi A/S’ erstatningsansvar som følge af mangler eller forsinkelse eller anden misligholdelse henholdsvis som følge af produktansvar er begrænset til de bestilte varer og kan beløbsmæssigt maksimalt udgøre varernes fakturerede pris ekskl. moms.

Følgende omstændigheder (force majeure) medfører ansvarsfrihed for Fleksi A/S, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft og lignende forhold, der sædvanligvis karakteriseres som force majeure. Tilsvarende gælder for mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

12. Produktansvar

Fleksi A/S påtager sig produktansvar i henhold til de enhver tid gældende præceptive lovbestemmelser herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang end hvad der følger af sådanne lovbestemmelser. Fleksi A/S påtager sig endvidere ikke noget ulovbestemt produktansvar som udviklet i retspraksis.

 

13. Lovvalg og værneting

Kontraktforholdet og enhver tvist mellem Fleksi A/S og køber afgøres af dansk ret. Danske regler om international lovvalg og værneting, som måtte pege på andet lovvalg eller værneting end angivet i disse salgs- og leveringsbetingelser, skal dog ikke finde anvendelse. Enhver tvist mellem parterne afgøres i første instans ved retten i Herning, Danmark.

bottom of page